Chính sách bảo mật

TikPlus Uni cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Học viên. Anh chị học viên vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

TikPlus Uni thu thập và sử dụng thông tin cá nhân học viên với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ tới anh chị.

Để truy cập và sử dụng cho việc đào tạo, Học viên cần được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. TikPlus Uni miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin do khách hàng khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số lần xem, số links (liên kết) Quý khách hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến TikPlus Uni.

Phạm vi sử dụng thông tin

TikPlus Uni sử dụng thông tin của Học viên hàng cung cấp để:

• Cung cấp các khoá đào tạo đến học viên

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Anh chị học viên và TikPlus Uni .

• Liên lạc và giải quyết với Học viên trong những trường hợp đặc biệt.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Học viên sẽ được lưu trữ cho đến khi chúng tôi tự hủy bỏ hoặc có yêu cầu hủy bỏ bằng văn bản từ học viên. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của TikPlus Uni.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

TikPlus Uni cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Học viên hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

TikPlus Uni khuyến cáo Anh chị học viên nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của Anh chị và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Anh chị nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.