Điều khoản sử dụng

Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập, tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng các nguồn tài nguyên của TikPlus Uni, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và chính sách liên quan dưới đây. Đồng thời, chúng tôi mặc định bạn đã đọc và hiểu chúng.

Chúng tôi giữ quyền phát hành hoặc thay đổi các Điều khoản này khi cần thiết. Bạn được khyến khích xem lại các Điều khoản này thường xuyên tại đây để tự cập nhật các thông báo về các chính sách của TikPlus Uni.

Điều khoản về chất lượng dịch vụ đào tạo

1 Quy định chung

Với các khóa đào tạo online bạn đã tham gia tại TikPlus Uni, chúng tôi xin phép không cam kết về khả năng có được 100% kết quả hoặc kiếm tiền thành công với ý tưởng, kiến thức, công cụ hoặc chiến lược từ chúng tôi cung cấp. Những gì chúng tôi có thể đảm bảo là sự hài lòng của bạn với phương pháp đào tạo và sự chăm sóc tận tâm ở mỗi khóa đào tạo.

Không có bất kì nội dung nào trong các trang giới thiệu chương trình đào tạo đảm bảo kết quả hoặc thu nhập trong tương lai của bạn.

Và chúng tôi cũng không cung cấp bất kỳ lời khuyên pháp lý, y tế, thuế hoặc chuyên môn nào khác trong nội dung khóa đào tạo.

*Lưu ý: Các số liệu tài chính được thể hiện trong khóa đào tạo hoặc trên bất kỳ trang thông tin nào của TikPlus Uni, chỉ minh họa cho các khái niệm và không được coi là thu nhập trung bình, thu nhập chính xác hoặc lời hứa cho hiệu suất thực tế đạt được.

TikPlus Uni xin phép từ chối chịu trách nhiệm trong mọi vấn đề thuộc quyền kiểm soát của bạn.

2 Các điều khoản và quy định