Hướng dẫn đăng ký

1. Hướng dẫn đăng ký khoá đào tạo: TikTok shop Basic

Link đăng ký: https://tikplusuni.com/khoa_hoc/tiktok-shop-basic-online/
Để biết được quy trình đăng ký, thanh toán và tham gia khoá đào tạo, Anh chị học viên xem video hướng dẫn bên dưới: